تاثیر ساختار مالکیت بر نقدینگی سهام (2015)

10 / 10
از 1 کاربر

موضوع فارسی:

تاثیر ساختار مالکیت بر نقدینگی سهام (2015)

موضوع لاتین:

The Impact of Ownership Structure on Stock Liquidity

نام نشریه:

Jordan Journal of Business Administration

تشریح موضوع:

این مقاله در نسخه­ 2015 مجله چاپ شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر نقدینگی سهام است. بر همین اساس و با توجه به جدید بودن موضوع می‌توان این تحقیق را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد. به همین جهت برای این پژوهش فرضیه‌های زیر در نظر گرفته خواهد شد.

 

فرضیه تحقیق:

فرضیه اصلی: ساختار مالکیت با نقدینگی سهام رابطه معناداری دارد.

فرضیه فرعی 1: تمرکز مالکیت رابطه مثبت و معنی داری با نقدینگی سهام دارد.

فرضیه فرعی 2: مالکیت نهادی رابطه مثبت و معنی داری با نقدینگی سهام دارد.

فرضیه فرعی 3: مالکیت دولتی رابطه مثبت و معنی داری با نقدینگی سهام دارد.

فرضیه فرعی 4: مالکیت مدیریتی رابطه مثبت و معنی داری با نقدینگی سهام دارد.

بدین منظور و برای بررسی فرضیه‌ها از مدلهای رگرسیونی زیر استفاده خواهد شد:

 

LIQ = β0 + β1*CM + β2*Size + β3 Performance + β4 Leverage + β5 Growth + β6 Free cash flow+ ε

LIQ = β0 + β1*IO + β2*Size + β3 Performance + β4 Leverage + β5 Growth + β6 Free cash flow+ ε

LIQ = β0 + β1*MO + β2*Size + β3 Performance + β4 Leverage + β5 Growth + β6 Free cash flow+ ε

LIQ = β0 + β1*GO + β2*Size + β3 Performance + β4 Leverage + β5 Growth + β6 Free cash flow+ ε

 

جامعه آماری: شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

روش نمونه گیری: جهت نمونه گیری دراین پژوهش، می‌توان از روش حذفی سیستماتیک استفاده کرد.

روش گردآوری اطلاعات: جهت گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره‌آورد نوین 3 می‌توان استفاده کرد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم‌افزار Eviews انجام خواهد پذیرفت.

 

به منظور مشاوره، دریافت مقاله لاتین و نگارش پروپوزال مربوط

با مشاوران کاسپین تماس بگیرید:

تلفن: 09120324838

زمان پاسخگویی: شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 الی 18

تماس با ما

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :