بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی (2015)

10 / 10
از 1 کاربر

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی (2015)

The Effect of Internal Marketing on Organizational Citizenship  Behavior

 

نشریه

International Journal of Marketing Studies; Vol. 7, No. 1; 2015

موضوع

دانشجویان می توانند از  عنوان بالا برای موضوع پایان نامه استفاده کنند. این موضوع در پی بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی می باشد.

متغیر مستقل: بازاریابی داخلی

متغیر وابسته: رفتار شهروندی سازمانی

مدل مفهومی تحقیق

 

 

این موضوع می تواند به عنوان پایان نامه و کار تحقیقاتی در بسیاری از سازمان های بزرگ  اجرایی گردد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق  از پرسشنامه الشوریده و همکاران(2015) استفاده می گردد.

نرم افزار مورد استفاده جهت بررسی روابط نیز نرم افزار spss20 می باشد.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :