رابطه بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و عملکرد شرکت 2016

10 / 10
از 1 کاربر

موضوع فارسی:

رابطه بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و عملکرد شرکت: با در نظر گرفتن استقلال هیات مدیره بعنوان متغیر تعدیلگر (2016)

موضوع لاتین:

The dynamic relationship between CEO duality and firm performance: The moderating role of board independence

نام نشریه:

The British Accounting Review

تشریح موضوع:

این مقاله در نسخه­ 2016 مجله چاپ شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن استقلال هیات مدیره بعنوان متغیر تعدیل گر است. بر همین اساس و با توجه به جدید بودن موضوع می‌توان این تحقیق را در بازار بورس تهران مورد بررسی قرار داد. به همین جهت برای این پژوهش فرضیه‌های زیر در نظر گرفته خواهد شد.

 

فرضیه تحقیق:

فرضیه اول: دوگانگی وظیفه مدیرعامل تاثیر معناداری بر عملکرد شرکت دارد.

فرضیه دوم: استفلال هیات مدیره تاثیر معناداری بر رابطه دوگانگی وظیفه و عملکرد شرکت دارد.

فرضیه سوم: دوگانگی وظیفه مدیرعامل تاثیر معناداری بر سودآوری شرکت دارد.

فرضیه چهارم: دوگانگی وظیفه مدیرعامل تاثیر معناداری بر رشد شرکت دارد.

 

مدل رگرسیونی این تحقیق به شکل زیر ارائه شده است:

 Perit= β0 + β 1CEODit + β2 Sizeit + β3 FFit + εit

 Perit= β0 + β 1CEODit + β 1CEOD*BIit + β2 Sizeit + β3 FFit + εit

profit= β0 + β 1CEODit + β2 Sizeit + β3 FFit + εit

Growthit= β0 + β 1CEODit + β2 Sizeit + β3 FFit + εit

 

جامعه آماری: شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

روش نمونه گیری: جهت نمونه گیری دراین پژوهش، می‌توان از روش حذفی سیستماتیک استفاده کرد.

روش گردآوری اطلاعات: جهت گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره‌آورد نوین 3 می‌توان استفاده کرد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم‌افزار Eviews انجام خواهد پذیرفت.

 

به منظور مشاوره، دریافت مقاله لاتین و نگارش پروپوزال مربوط

با مشاوران کاسپین تماس بگیرید:

تلفن: 09120324838

زمان پاسخگویی: شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 الی 18

تماس با ما

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :