خدمات بانکی موثر بر عملکرد بانکی، 2016

10 / 10
از 1 کاربر

موضوع فارسی:

تاثیر خدمات بانکی بر عملکرد بانکی (2016)

موضوع لاتین:

Banking Services that Influence the Bank Performance

نام نشریه:

International Research Symposium in Service Management

تشریح موضوع:

این مقاله در نسخه­ 2016 مجله چاپ شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر خدمات بانکی است که می ­تواند بر عملکرد بانک تاثیرگذار باشد. بر همین اساس و با توجه به جدید بودن موضوع می‌توان این تحقیق را در داخل کشور و در بانک­ های داخلی انجام داد. به همین جهت برای این پژوهش فرضیه‌های زیر در نظر گرفته خواهد شد.

 

فرضیه تحقیق:

فرضیه اول: کیفیت خدمات بانکی رابطه معنی داری با عملکرد بانک دارد.

فرضیه دوم: تکنولوژی رابطه معنی داری با عملکرد بانک دارد.

فرضیه سوم: نوآوری رابطه معنی داری با عملکرد بانک دارد.

فرضیه چهارم: تعهد کارمندان رابطه معنی داری با عملکرد بانک دارد.

 

مدل مفهومی این تحقیق در قالب شکل زیر ارائه شده است:

مدل مفهومی

 

جامعه آماری: تمامی کارکنان یکی از بانک­های داخلی

روش نمونه گیری: جهت نمونه گیری دراین پژوهش، می‌توان بر اساس تعداد جامعه از فرمول کوکران استفاده کرد.

روش گردآوری اطلاعات: جهت گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه استفاده خواهد شد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم‌افزار SPSS انجام خواهد پذیرفت.

 

به منظور مشاوره، دریافت مقاله لاتین و نگارش پروپوزال مربوط

با مشاوران کاسپین تماس بگیرید:

تلفن: 09120324838

زمان پاسخگویی: شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 الی 18

تماس با ما

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :