بررسی رابطه بین فعالیت های منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی درگیری

10 / 10
از 1 کاربر

پوداسکاف رفتار شهروندی سازمانی را به معنای انجام فعالیت های  داوطلبانه و بیش از  وظایف عادی  افراد تعریف کرذه است. جهت رسیدن به چنین مرحله ای که کارکنان کارهای بیش از وظایفشان را داوطلبانه انجام دهند، نیازمند سیستم فعالیت های منابع انسانی مناسب است. 

موضوع انتخاب شده در این بخش که قابل استفاده  برای دانشجویان جهت انتخاب موضوع  برای انجام پایان نامه می باشد، بررسی رابطه فعالیت های منابع انسانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی گر درگیری شغلی می باشد.

فعالیت های منابع انسانی( متغیر مستقل): ویژگی های شغلی، شفاف سازی نقش، تیم های کاری، سیستم پاداش مناسب، حمایت اجتماعی درک شده، جبران خدمت عادلانه، امنیت شغلی، توسعه کارکنان

درگیری شغلی( میانجی گر): قدرت و شور، فداکاری، جذب

رفتار شهروندی سازمانی( متغیر وابسته).

مدل مفهومی تحقیق پیشنهادی در شکل (1) قابل مشاهده است.

انجام پایان نامه رفتار شهروندی، درگیری شغلی

                                                                            شکل(1): مدل مفهومی تحقیق

                                                                            منبع: اوور و همکاران(2015)

 

مشاوره جهت انجام پایان نامه، تجزیه و تحلیل اطلاعات، طراحی پرسشنامه از طریق زیر 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :