بررسی ارتباط بین سرمایه انسانی و نوآوری سال 2017

6 / 10
از 2 کاربر

Exploring the Connection Between Human Capital and Innovation in the Globalizing World(2017)

عنوان موضوع: بررسی ارتباط بین سرمایه انسانی و نوآوری

سال انتشار 2017

توضیح موضوع: منابع انسانی و ارتباطات مرتبط با این حوزه امروزه در قالب سرمایه انسانی مطرح شده است. نگاه مدیران امروزی در دنیا به منابع انسانی به عنوان سرمایه هایی از شرکت موجب شده است تا خدمات متعددی را برای حفظ این سرمایه ارزشمند ارائه نمایند. یکی از حوزه های مهمی که در دنیای رقابتی لازم است تا مزیت رقابتی را برای شرکت ها ایجاد نماید استفاده از نوآوری در ارائه خدمات و محصولات می باشد. خوب سوال اینجاست: این نوآوری از چه طریقی ایجاد می شود؟ مسلم است سرمایه انسانی.

حال سوال اصلی این تحقیق این است که آیا سرمایه انسانی در جامعه ..... می تواند و یا توانسته است به عملکرد نوآورانه منجر شود و یا خیر؟

این موضوع برای انجام پایان نامه های مدیریت منابع انسانی توصیه می شود.

روش تحقیق

روش این تحقیق توصیفی- پیمایشی- همبستگی می باشد.

روش گردآوری تحقیق

در این تحقیق به منظور سنجش متغیر های مورد بررسی از ابزار پرسشنامه استفاده می شود.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

د راین تحقیق به منظور تحلیل اطلاعات از مدلیابی معادلات ساختاری استفاده می شود. ابتدا می بایست برازش مدل مورد بررسی قرار گیرد و در مرحله بعدی روابط بین متغیر های تحقیق با استفاده از ضرایب مسیر تحلیل و نتیجه گیری صورت می پذیرد.

برای مشاوره بیشتر در خصوص این موضوع و موضوعات نزدیک می توانید از مشاوران ما کمک بگیرید.

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :