بررسی رابطه تجربه برند، شخصیت برند و ارزش تجربی مشتری

10 / 10
از 1 کاربر

دلیل قرار دادن این موضوع در سایت دو مورد می باشد.  اول اینکه در زمینه ارزش مشتری شکاف تحقیقاتی وجود دارد، برای مثال وو و لیانگ در سال 2009 تاثیر ارزش  تجربی را بر رضایت مشتریان در رستوران های لوکس  را مورد بررسی قرار دادند. شیهه و چنگ 2007 تحقیقی را در ارتباط بین تجربه کاربران و رضایت انجام دادند. هم چنین در این زمینه کنگ و همکاران 2008 رابطه میان کیفیت خدمات، ارزش تجربی مشتریان و نیات رفتاری  مورد تحلیل قرار دادند. مثویک و همکاران در سال 2001 تاثیر طراحی محیطی را ارزش تجربی( شامل بازگشت مشتری به سرمایه گذاری، تعالی خدمت، تفنن طلبی، زیبایی شناسی) انجام دادند. با این حال، در تحقیقاتی که تا کنون انجام شده رابطه بین تجربه برند، شخصیت برند و ارزش مشتری  کم تر در تحقیقات مورد توجه محققین بوده است. دلیل دوم) دلیل دوم را می توان در اهمیت این موضوع برای مدیران خلاصه نمود. برای مدیران مهم است که بدانند شخصیت برند چقدر در تصمیم گیری خرید مشتریان و قصد نیت خرید آن ها تاثیر گذار است. در این قسمت ابعاد متغیرهای تحقیق را بر اساس تحقیق کنگ و همکاران(2013) بیان می کنیم.

ابعاد تجربه برند: حسی، عاطفی، رفتاری و فکری

ابعاد شخصیت برند: صداقت، جذابیت، صلاحیت، خبرگی و مهارت ، استحکام

ابعاد ارزش تجربی مشتری: زیبایی شناسی، تفنن طلبی، تعالی خدمات، بازگشت مشتری برای سرمایه گذاری  

دانشجویان می توانند برای انجام پایان نامه و  پروژه های خود از موضوع فوق استفاده نمایند و جهت سنجش متغیر ها پایان نامه از ابعاد استاندارد فوق استفاده نمایند.

در این  زمینه گروه کاسپین آماده هر گونه همکاری و مشاوره در نگارش پروپوزال، طراحی پرسشنامه و تحلیل های آماری می باشد.

 

 

تماس با ما

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :