بررسی رابطه بازارگرایی و رضایت مشتریان روی نیات رفتاری با در نظر گرفتن متغیر میانجی نگرانی

8 / 10
از 1 کاربر

موضوع:   بررسی رابطه  بازارگرایی و رضایت مشتریان روی نیات رفتاری با در نظر گرفتن متغیر میانجی نگرانی

لاتین:

  the relationship between market orientation , customer satisfaction on behavior intention the moderating role anxiety

مدل مفهومی تحقیق

 مدل مفهومی بازارگرایی و  رضایت مشتری

 

درک این که مشتریان چه رفتاری را از خود نشان خواهند داد برای سازمان ها  از اهمیت بسزایی برخوردار است.  سازمان ها می توانند بر نیات رفتاری مشتریان  موجود و بالقوه تاثیر گذار باشند. از مولفه های تاثیر گذار  بازارگرایی ( مشتری گرایی، رقیب گرایی) و  جلب رضایت مشتریان اتفاق می افتد.  البته باید  عواملی که باعث  افزایش ریسک و نگرانی آنان می گردد کاهش داد. در این زمینه بر اساس مطالعات نظری و  تحقیقات انجام شده ،  گروه مشاوران کاسپین مدلی را استخراج نموده که   بخش بازرگانی شرکت ها، دانشجویان  و محققین  می توانند در پروژه ها، انجام پایان نامه خودشان از آن استفاده کنند.

هم چنین گروه مشاوران کاسپین با تعهد و تخصص بالا ، تا پایان انجام پایان نامه و پروژه در کنار شما خواهد بود.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :