پایان نامه مدیریت،اخلاق کاری

10 / 10
از 1 کاربر

سرمایه انسانی از سرمایه های اصلی سازمانها محسوب می شود.این سرمایه بیشتر از سرمایه های دیگر برای سازمان ها اهمیت دارد .اخلاق کاری و تعهد سازمانی نیز یک هنجار فرهنگی است که به انجام کار مناسب و خوب در یک سازمان یا جامعه یک ارزش معنوی مثبت می دهد و بر این باور است که کار فی نفسه دارای یک ارزش ذاتی است که با توجه به نوع فرهنگ و باورهای شخصی افراد متفاوت می باشد.(موقعلی[1] و همکاران،2013) به نظر می رسد افرادی که دارای این ویژگی های رفتاری می باشند نسبت به سایرین در جامعه موفق تر می باشند.در واقع یکی از ویژگی هایی است که سازمان ها را تشویق به توجه به کارکنانی می کند که متعهد به ارزش های ذاتی کار یا اخلاق کاری می باشند، به گونه ای که مفهوم اخلاق کاری درجه اهمیت بالایی در تصمیمات مسئولین سازمانها برای ایجاد و نگهداری کارکنان با انگیزه پیدا کرده است(طاهری و همکاران،1390). به بیان دیگر مجموعه رفتارهای افراد یک جامعه برگرفته از افکار،گفتار و کردار آنان در یک ضمینه تاریخی مستمر و پویاست که بر روند اخلاق کاری و تعهد کاری در هر کشوری اثر می گذارد،در کل اخلاق یک ارزش ذاتی است و اخلاق کاری و تعهد یک هنجار فرهنگی است که موجب می شود کارکنان در فرهنگ های بالاتر بیشتر از شرایط عادی کار خود را انجام دهند(ابراهیم پور،1392).به بیان دیگر می توان خاطر نشان کرد که رفتار اخلاقی ممکن است به وسیله میزان ارزش اعتماد ویکپارچگی شرکت ها ، سازمان ها و افراد که کسب و کار خود را انجام می دهند ، اندازه گیری شود(ماسون[2]،2009)، و به نظر می رسد اخلاق کاری یکی از مزایای بقای فرد در سازمانها می باشد که اگر با تعهد کاری همراه باشد باعث پیشرفت فرد و در نهایت پیشرفت سازمان خواهد شد.

 

منابع:

طاهری دمنه،م.زنجیرچی،م.نجاتیان،م.نقش اخلاق کاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی،اخلاق در علوم و فناوری ، سال ششم، تابستان 1390 - شماره 2 (علمی-پژوهشی) (10 صفحه - از 30 تا 39)

Mason,j.(2009),Ethics in the construction industry:the prospects for a single perofessional code,international journal of law in the built envirioment,1(3):194-204.

Mooghali,a.javadian,r.ahmadi,a.alavi,a (2013).An Explanatory Model of Islamic Work Ethics and Organizational Citizenship Behavior Due to Job Values: Case Study of Isfahan University of Medical Sciences, Iran, Health Information Management,  ISSN 1735-7853[1] Moghali,all(2013)

[2] Mason

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :