رشد كسب و كار از سنتي به الكترونيكي

10 / 10
از 1 کاربر

در دسته بندي رويكرد كسب و كار الكترونيك مدلي وجود دارد كه داراي دو جزءكليدي است . اين دو جزء عبارتند از: (توربان،2007)

1-    سيستم و فناوري

2-    فرايندهاي مديريتي

 هركدام از اين عوامل داراي يك طيف جداگانه هستند به عبارتي دو سر طيف فناوري به صورت زير تعريف مي شوند كه در سمتي كه كسب و كار حالتي سنتي دارد از فناوري هاي تك رسانه اي و غير به هنگام استفاده مي شود و در سمت ديگر طيف استفاده از فناوري هاي چند رسانه اي، بهنگام و جهاني قرار دارد.

در طيف مربوط به فرآيندهاي مديريتي در سمت تجارت سنتي اين طيف ، مباحث سنتي مربوط به كسب و كار قرار مي گيرند و در سر ديگرمباحث نوين همچون مديريت زنجيره تأمين و يا مديريت ارتباط با مشتري قرار دارند(همان منبع).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :