انجام پایان نامه مدیریت با بطالت اجتماعی و سازمان های خدماتی

10 / 10
از 1 کاربر

بطالت اجتماعی و سازمان های خدماتی

یکی از مباحث مهم در اجتماع و تا حدودی سازمان ها در قالب بطالت اجتماعی مطرح شده است. كه به معناي كاهش انگيزه هـاي افـراد در كار دسته جمعي نسبت به زماني است كه همان كار را به شكل انفرادي انجام مـي دهنـد.  كاهش يا حذف بطالت اجتماعي، مزيت هاي كار گروهي را افزايش ميدهد، از اين رو طبيعي است كه سازمانها با توجه خاص به اين مسئله، درصدد حل اين معضل باشـند. بـي تـوجهي بـه بطالت اجتماعي كاركنان، علاوه بر مشكلات بهره وري، آنهـا را نسـبت بـه كـار گروهـي و تيمـي بي انگيزه و بي علاقه كرده و سازمان را از اين منبع با ارزش محروم ميكند. از سوي ديگر در هـر سازمان خدماتي، بهدليل ارتباط مشتري بـا كارمنـد، نيـروي انسـاني از اهميـت شـايان تـوجهي برخوردار است، از اين رو سازمان بـا فـراهم آوردن موقعيـت مطلـوب بـراي كاركنـان، توجـه بـه سرمايه هاي انساني و پشتيباني مناسب از آنان، درصدد است بـا بهـره بـردن از حـداكثر مشـاركت كاركنان، زمينة بهره وري شايان توجه شركت را فـراهم آورد.

موضوع بطالت اجتماعی در گرایش مدیریت فرهنگی به منظور انجام پایان نامه های مدیریت فرهنگی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مقاله مدیریتی مختلفی در این حوزه ارائه شده است.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران ما در تماس باشید.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :