اهمیت منابع انسانی در سازمان

10 / 10
از 1 کاربر

منابع انساني از عوامل استراتژيك توليد هر سازمان و عامل توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي هر كشوري است. ارزشمندي منابع انساني زماني خود نمايي مي كند كه سازمان متناسب با نياز واقعي خود نيرو هاي متخصص و متعهد به كار را جذب و به نحو شايسته اي نگهداري و پرورش دهد و ميان منافع سازمان و منافع كاركنان فصل مشتركي ايجاد نمايد. در غير اين صورت اين منابع ارزشمند به صورت سربار و مزاحم در خواهند آمد و به جاي افزايش اثربخشي سازمان، عامل سرزنش سازمانها مي گردند. سازمان ها براي رسيدن به اهداف خاص خود از تقسيم شايسته مسئوليت ها بين افراد بهره مي گيرند. اهميت دادن به نيرو هاي فعال، جهت گيري مديريت به روابط انساني، بهره گيري از يافته هاي علمي در زمينة رفتار سازماني، استفادة بهينه از نيروي فكري، انديشه، لياقت، درايت و مهارت هاي فردي كاركنان، سازمان را در رسيدن به اهداف موفق مي گرداند(ابراهيمي نژاد و محي الديني1388).

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :